Make a blog

วงจรเครื่องไล่หนู

9 months ago

ใจของผู้หัดใหม่ สำหรับเตรียมรับมือกับหนูที่เป็นพาหะนำโรค ตอนที่ 2

ใจของผู้หัดใหม่ สำหรับเตรียมรับมือกับหนูที่เป็นพาหะนำโรค ตอนที่ 2

ด้วยแนวทางเช่นนี้ การสอนจึงเริ่มต้นขึ้นเป็นเวลานานหลายสัปดาห์อาจารย์นกฮูกสอนให้ปิงรู้จักกับสิ่งต่างๆมากมาย เริ่มจากความสำคัญของการกล้าเสี่ยง ไล่หนูด้วยธรรมชาติ ไม่ใช่เสี่ยงแบบหลับหูหลับตาจนนำไปสู่ความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เป็นการเสี่ยงที่มีการวางแผน และจังหวะก้าวของการกระทำที่แน่ใจว่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดอาจารย์นกฮูกอธิบายว่าเพื่อจะได้มีโอกาสพบกับเรื่องราวที่มหัศจรรย์ คนเราต้องมีประสบการณ์ในการเสี่ยงด้วย ความเสี่ยงพลิกความเป็นไปได้ ให้กลายเป็นจริง  ปืน ทบนัปีย่luฝีระนทัฟิปีรรย์แต่อาจารย์นกฮูกก็พรรเตือนลูกศิษย์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการที่ต้องเข้าใจผลที่จะตามมาของการเสี่ยงให้ถ่องแท้เช่นเดียวกัน“ความเสี่ยงที่มีความชัดเจนเป็นความเสี่ยงที่สำเร็จแล้วครึ่งหนึ่ง”อาจารย์นกฮูกกล่าว“เข้าใจความเสี่ยงให้ถ่องแท้ กำจัดหนูถาวร กำหนดความหมายของความเสี่ยงด้วยถ้อยคำที่กระชับ คำนึงถึงอุปสรรคและความยุ่งยากที่เจ้าจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ“เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ ให้นึกถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดว่ามีอะไรบ้าง และมีแผนสำรองอะไรไว้ด้วยพูดสันๆ ให้ได้ใจความที่สำคัญมากๆ ก็คือ ดูลาดเลาให้ดีเสียก่อนแล้วค่อย “ไม่มีความเสี่ยงใดที่จะใหญ่ไปกว่าการบ่ายเบี่ยงหลีกเสี่ยงไม่ยอมรับความเสี่ยงในตัวเอง”

 

วิธีไล่หนู

12 months ago

หยุดพาหะนำโรคด้วยเครื่องไล่หนู


คิด]หไชน... เดี่ยวเห็นเองถ้าเราแต่ละคนเกิดมาพร้อมด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญวัยด้วยความอบอุ่นจากบุคคลและสิ่งแวดล้อม จิตของเราแต่ละคนกิจะแข็งแรงไล่หนู  ถ้าสังคมของเรามีค่านิยมที'จะยกย่องบัณฑิตผู้มีปัญญาชอบ ปัญญาธรรมของเราก็มีโอกาสเบิกบาน เข็มแข็งอยู่ภายใน
เรากิจะพร้อมแล้ว สมควรแล้วกับลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เมืออิฏฐารมณ์ของมนุษย์พร้อม โลกพระศรีอาริย์ก็อยู่แค่เอื้อมถ้าเรามีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพปัญญาแข็งแรง รู้จักความจริง เคารพความจริงยิ่งกว่าความลวง เรากิจะมืโอกาสเข้าใจความหมายของชีวิตได้ด้วยตัวของเราเอง เราก็จะไดไม่ต้องถูกลากกระชากสร้างภาพลักษณ์ของชีวิต โดยนิยามของผู้อื่น ซึ่งกระทำตามกันเป็นแฟชั่น พากันระงมด้วยทุกข์เมื่อชีวิตเริ่มมีความหมายของการเป็นผร เราก็จะสามารถ!]กดข่ฆิ    ฆรู้อารมณ์ !]กฝนกลไกของการรู้ผสมกับความคิด ดักหนู  เราจะมีโอกาสเข้าถึงกลไกของชีวิตจริง ซึ่งเป็นกระแสของเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยเป็นกรรมตามกฎของอิฑัปปัจจยตาเราทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรม แต่เป็นกรรมที่อยู่ภายใต้การรู้
ของผ้ร้ ตื่น เบิกบาน เราพร้อมแล้วที่จะเข้าส่สภาวะเหนือกรรม
 

ยาเบื่อหนู

1 year ago

กำจัดหนู อย่างไรให้ได้ผล บทความจากนักวิเคราะห์

กำจัดหนู อย่างไรให้ได้ผล บทความจากนักวิเคราะห์

เราใช้โลกาภิวัตน์อย่างเป็นทาสหรืออย่างเป็นไทยกันแน่ เราควรนำความคิดแยบคายของพุทธธรรมมาใช้แทนที่จริยธรรมสากล อย่าพยายามปลูกแอป เครื่องไล่หนูในรถยนต์ เปิลในจิตเด็กไทยเลย มันยากมาก เด็กไทยยิ่งเคราะห์ร้ายมากอีกด้วยการสำนึกได็ไม่เรียกว่า สาย ควรรู้คุณค่าของความสำนึกผิดแล้วตริตรองคิดใหม่ให้ถูกตามหลักพุทธธรรมเรื่องของโลก ไม่ว่าจะเป็นโลกแนววิทยาศาสตร์หรือแนวพุทธศาสตร์ต้องใช้ให้พอดี ถ้าใช้กันอย่างสุดโต่งแล้ว มักจะนำความเดือดร้อนให้กับผูใช้ เพราะโลกมีเอกลักษณ์ของความเป็นคู, มีบวกมีลบมีประโยชน์เสียประโยชน์อยู่ที่เดียวกัน จงมีสติใช้ทุกอย่างที่เป็นโลกอย่างพอดี จิตจึงถูกโลกกดทับได้น้อยที่สุดเพื่อนร่วมฤกข์ กำจัดหนูถาวร  เพื่อนร่วมอบายในสมัยก่อนที่ชีวิตปราศจากเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกความรวดเร็ว ดุจด้งปัจจุทัน การเจริญเติบโตของเด็กทุกคน จะซึมซาบความทุกข์จากการดำรงปกติอย่างชัดเจนคิดอย่างไร เรียกว่าโลกาภิวัตนสังคมไทยมิได้นำทฤษฎีรูปเป็นใหญ่มากำหนด “ราคาสินค้า”อย่างแยบยลเท่านั้น แต่ได้อพยพจริยธรรมสากลมาใช้กับ คลื่นไล่หนู เยาวชนไทยรวมทั้งสังคมไทยที่เป็นเบี้ยล่างของการต่อสู้ทางความคิดอีกด้วยเด็กไทยเคยได้รับการฟูมฟักอบรมด้วยค่านิยมที่บ่มเพาะความเจริญของพุทธจิต การเจริญรัยได้สร้างความอ่อนโยน ความอ่อนน้อมความยำเกรง ความรักนวลสงวนตัว ความมีสายใยแห่งความกตัญญูและความละอายชั่วกลัวบาปอยู่ในกมลสันดาน

 

เครื่องไล่หนู

1 year ago

กำจัดหนูเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ขั้นตอนที่เป็นจริงของสิ่งหนึ่งตรงตามสภาพจริงของม้น ถ้าหาก
เรามีภาวนามยป๋'ญญาเกิดขั้นจริง ๆ เราจะได้ประโยชน์จาก
โลกาภิว้ตน์มากมายเกินจะพรรณนาให้ครบถ้วน
ในเส้นทางแห่งประโยชน์อันมหาศาลนั้น สิ่งที่เราไม่ควรลืมมี
อยู่คือ อุปกรณ์ไล่หนู  การมองโลกาภิวัตน์ในแง่ของเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
โลกทั้งโลกต้องการความจริง คนในโลกรักความจริง ถ้าใคร
เปิดเผยความจริงแฑ้ไต้ เขาก็จะชื่นชมและทำตาม
พุทธธรรมมีหส้กโยนิโสมนสิการมากมาย ที่สามารถนำมา
วิเคราะห์ดุจดังภาวนามยปัญญาของโลกากิรัตน์ไต้สบาย
ยิ่งโลกตระหนักในปัญหาว่ามีอยู่ด้วยแล้ว การรู้ความจริงตรง
ความจริง ยิ่งมีคุณค่าต่อโลกมาก
คิดอย่างเพื่อนร่วมทุกข์ เพื่อนร่วมอบาย เปีนการเริ่มต้นชี้ชวน
ให้ วงจรเครื่องไล่หนู พุทธบริษัทใช้ภาวนามยปัญญา วิเคราะห์ เจาะลึกโลกากิรัตน์ แล้ว
ให้สิ่งที่มีอยู่นั้นแหละแก่ไขตัวมันเอง
มีปัญหาอยู่ตรงไหน ก็ใช้ตรงนั้นแหละเป็นตัวแก้ปัญหา นี่คือ
วิสัยทัศน์การแก้ปัญหาที่ตรงกับข้อเท็จจริงของคนพุทธ
ภาษาและลำดับชั้น
ขอจพุทธธรรม
ภาษาเป็นอุปกรณ์Iซัสื่อสารของคนในชุมชน หรือสังคมเดียวกัน
ภาษา เครื่องไล่หนูในรถยนต์ ไทยจะใช้สื่อสารรู้เรื่องกันระหว่างคนไทย
ภาษาเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ขึ้นชื่อว่าศิลปะ ย่อมเป็นอุปกรณ์ที่
มองได้หลากหลายเสมอ คลื่นไล่หนู  สังคมนั้นๆ จึงต้องอุปโลกน์ผ้รื่ เพื่อนิยามคำ
และความหมายของคำ ให้คนในสังคมนั้นได้ยอมรับใช้เป็นส่วนรวม
คำหนึ่งคำ อาจใช้แทนความหมายได้หลายน้ย แม้คนรู้ภาษาไทย

 

ไล่หนูไฟฟ้า

1 year ago

ขั้นตอนกำจัดหนูแบบถาวร

แม้แต่พุทธศาสนาในไทยที่ประกาศตนยึดมั่นในพระธรรมวินัย
ดั้งเดิม แต่ความเข้าใจภาษาในพระธรรมวินัยก็ต้องการการดีความ
จึงจะเกิดความเข้าใจได้ถูกตรงตามพุทธประสงค์ อรรถกถาจึงจำเปีนใน
ทุกยุคทุกสมัย เมื่อพุทธศาสนาในไทยแสดงความไม่ใส่ใจในเงื่อนไข
ทางภาษา จึงทำให้ศรัทธาในพุทธธรรมของพุทธบริษัทในประเทศ
ไทยแตกแยก ไล่หนูในรถยนต์ กระจัดกระจายจุดนี้เป็นจุดอ่อนที่สุดของพุทธศาสนาในประเทศไทย ทำให้
การเผยแพร่พุทธธรรมที่เกิดจากความเสียสละของผู้รู้เป็นหมันคือ ไร้
ผลเสียเป็นอันมาก พุทธบริษัท ต้องใช้พุทธธรรมในการนำชีวิตบ้าง ความ
ศรัทธาสูงสุด หมายถึง การนำคำสอนนั้นๆ ไปใช้แก้ปัญหาชีวิต สังคม
ไทยขาดการนำพุทธปัญญาไปใช้ ไปปรับใช้ ไปเน้นยา ไปสรรเสริญ
ไปทำให้แพร่กระจายพุทธปัญญากลายเป็นของลึกสับ เช้าไม่ถึง พุทธบริษัทไทย
กลายเป็นผ้ขอบญบารมีจากผ้ร์ หายากที่จะทำตัวเป็นผ้ร้เสียเอง เมื่อ
มีพุทธบริษัทเช่นข้าพเจ้าพยายามเกริ่นนำ ก็จะมีผู้รู้ที่มีอำนาจคอย
ขัดขวาง คอยโต้แย้ง ฑั้งนี้เพราะสังคมไทยขาดสมาคมของสัตบุรุษ คือ
สมาคมของผ้ร้'คลื่นไล่หนู ที่ให้คำวินิจฉัยเมื่อเกิดข้อพิพาททางศาสนา
สัตบุรุษของไทยรู้อวิชชาของตนเอง แต่ไม่รู้อวิชชาของโลก ไม่รู้
ว่าลูกหลานเหลนของเราถูกใส่รหัสนัยไร้ในจิตอย่างไร คงปล่อยให้
คนไทยตกเป็นทาสของหลักการเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมกระแสหลัก
อย่างสุดโต่ง

 

ไล่หนูไฟฟ้า

1 year ago

กำจัดหนูด้วยสารส้ม มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

ข้าพเจ้าลงความเห็นว่า ท่านผู้คุมอำนาจบริหารเหล่านั้น ท่านไม่ใช่คนใจร้าย ใจดำ ท่านก็เป็นคนที่รักเพื่อนมนุษย์เหมือนกันทุกคนเพียงแต่ท่านเคยชินแต่การคำนวณผลประโยชน์ของตนเอง และปล่อยผ่านความทุกข์ยากของผู้อื่นกำจัดหนู ถ้าท่านคิดแค,สภาวะจริงตามสามัญสำนึกธรรมดา ไม่ต้องไปเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ไหน ท่านก็เห็นที่นี่เดี๋ยวนี้ เห็นเจนตาทุกวัน โฆษณานั้าบำรุงกำลังที่จับจุดอ่อนของผู้ชายไทยขายแรงงาน เงิน ๑๐๐ บาท ต่อวันต้องเป็นค่านั้าดื่มบำรุงกำลังอย่างน้อย ๒๐ บาท ค่าเบียร์อีก รวมแล้วยังมิไต้กินข้าวเลยค่าแรงงานก็หมดไปแล้ว ชีวิตของผู้ใช้แรงงาน เครื่องไล่หนูราคานอกจากจะไต้เงินค่าแรงตาแล้ว ยังต้องบริโภคสินค้าที,ไม่จ้าเป็น แต่เป็นสินค้าที,สปอนเซอร์กีฬาบ้าง มหกรรมบันเทิงบ้างถ้าท่านผู้บริหารและคนไทยทุกคน ไต้มองเห็นความจริงที่นี่และเดี๋ยวนี้ ว่าทกคนมีจดอับ จดตีบตัน ในการสร้างจินตนาการทับทวีคิกอย่างวักยาศาสตร์ของเลขจำนวน ปล่อยให้น้กวิซาการจำนวนไม่กี่คน สร้างโครงการที่ไม่ควรสร้างวงจรไล่หนูโดยอ้างโลกาภิวัตน์ แล้วมีผลกระทบทั้งระยะสั้น ระยะยาวต่อทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทย ทั้งที่เห็นได้ทางรูปแบบ และที่ฝังอยู่ในจิตอีกนับไม่ถ้วน

 

วิธีไล่หนู

1 year ago

คลื่นอัลตร้าโซนิคที่ไล่หนู ไม่มีผลกับมนุษย์

ครึ่งทางแล้วหากขอลงก็คงต้องเสียเงินสองต่อ อะไรที่ทน
ได้ก็คงต้องทนไป ที่สำคัญไม่หงุดหงิดมากขึ้นก็น่าจะดีกว่า
และดูไปแล้วโชเฟอร์ก็เหมือนไม่ได้ตั้งใจ เรื่องที่เกิดขึ้นนี้
เป็นความบกพร่องโดยสุจริตเท่านั้น ดิฉันเลยยกประโยชน์
ให้จำเลย อดทนนั่งต่อไปแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อคู่ๆ กลิ่นอัน
ไม่พึงประสงค์เริ่มล่องลอยเครื่องไล่หนูและแมลง และแพร่ลามกระจายไปทั่ว
จากเบาะตอนหลังของรถ ไหลมาข้างหน้าที่นั่งหลังคนขับ
ต่อเนื่องไปจนถึงเบาะหน้าที่คนขับนั่งอยู่ แรกเริ่มเดิมทีก็มื
แค่บางคนพยายามย่นจมูกเหมือนกับไล่กลิ่นให้ห่างคัว ไม่
เว้นแม้แต่ดิฉันที่ต้องทำอย่างนั้นดิฉันไม่รู้จะอธิบายวงจรเครื่องไล่หนูกลิ่นของมันว่าเป็นอย่างไรดีมันเหมือน
กับกลิ่นเต่าแรงๆ ของผู้ชายที่ผสมกับกลิ่นตด
แถมยังผสมกับแอลกอฮอล์ และซากสัตว์อะไรลักอย่าง
ที่ตายไปแล้วไม่น่าจะน้อยกว่า 1 สัปดาห์เซ่นนั้น
กลิ่นที่แพร่ลามกระจาย ทำให้ทุกคนทำจมูกย่นเป็น
ครั้งแรก ก่อนที่หลายคนเริ่มทนไม่ได้หากระดาษมาพัด แต่
ยังเอาเครื่องไล่หนูราคาถูกไม่อยู่เพราะดูเหมือนมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ทุกคนหันมามองหน้ากัน เมื่อจ้องเข้าไปในดวงตาของ
กันและกันต่างก็ต้องทำสีหน้ามึนงงไปเหมือนๆ กัน
คือ คิดออกไหมคะ เวลาที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปของกลิ่นว่า
มาจากร่างไหนนั้น ย่อมหมายความว่าเราคนหนึ่งในจำนวน
ที่อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นผู้ต้องหาไต้เท่ากัน

 

เครื่องไล่หนู

1 year ago

หาสมุนไพรมาไล่หนูเพื่อป้องกันข้าวของเสียหาย

ข่าวเรื่องนี้ยงน่าสนใจอีกมากโดยเฉพาะว่า แท้จริงแล้ว หากจะว่าชุดที่เธอใส่นั้นวับแวมอย่างชุดนักศึกษาประเภท รัดรูปในปัจจุบันหรือก็ไม่ใช่ แต่ทำไมเสื้อโจรพันธุเสือจึง จ้องงาบเอาได้?ด้งนั้นคำตอบจึงมาลงเอยตรงที่ บทว่าคนเลวบันจะเลว นั้นไม่ว่าเวลาสถานที่อะไรบันก็ไม่ส0าด้ญ แต่สำคัญตรงที่เรา เครื่องไล่หนูราคาเองเตรียมป้องกันคัวเองไว้มากเท่าไรต่างหากสิ่งที่เราเห็นในกรณีนี้ก็คือ หนึ่ง รถคันนี้เป็นรถที่วิ่งนอก เส้นทาง คือบันไม่ได้วิ่งตามเส้นปกติของบัน น้องที่พบกับ เหตุการณ์เลวร้ายเธอคงยังไม่ทันมองป้ายหน้ารถ และอาจ ด้วยความรีบร้อนวิธีกำจัดหนู และเคยชินเห็นรถตู้แล้วก็ยกมือโบกเรียก ปัญหาที่ติดตามมาจึงกลาย เป็นเรื่องเศร้านั้นแหละที่ว่าอย่าไว้วางใจโดยเฉพาะเรื่องวิ่งนอกเส้นทาง นี้ยังมีอีกค่ะมาดูกรณีที่สองกันเลยว่าก็ว่าแล้วขอยกมาอีกสักกรณีหนึ่ง พอเป็นอุทาหรณ์ก็ แล้วกัน ข่าวนี้ก็มาจากหน้าหนังสือพิมพ์อีกเช่นกัน“ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 01.45 น. วานนี้ (22 เม.ย.) พ.ต.ท.ไล่หนูบนฝ้าประสบสุข บรรสุทธี สารวัตรเวร สภ.ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี รับแจ้งจาก น.ส.อชิรญา เสือสอาด ยาม รักษาความปลอดภัย (รปภ.) บริษัทสยามไวเนอร์เทรดดิ้ง พสัส จำกัด ตั้งอยู่ถนนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร หมู่ 4 ต.บ้าน กระแชง อ.เมืองปทุมธานี ว่ามีหญิงสาวถูกคนร้ายลวงขืนใจ มาขอความช่วยเหลือ หลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วย พ.ต.ท.พูล คักด พูลสวัสด รอง ผกก.หน. สภ.ต.สวนพริกไทย พ.ต.ต.

 

เครื่องไล่หนูไฟฟ้า

 

 

 

 

1 year ago

เรื่องของหนู ที่ ไม่หนู อย่างที่คุณคิด

ด้วยสภาพบรรยากาศของรถตู้ที่เอื้ออำนวยเป็นเหตุผล สำคัญที่ทำให้รถตู้สามารถกลายเป็นโรงแรมได้โดยทันทีทันใด โดยเฉพาะพื้นที่กันพอเหมาะพอควร สภาพของรถที่ไม่ เตี้ยและไม่สูงจนเกินไปมีความมิดชิด เบาะที่นั้งขยายกว้างพอที่ทำกิจกรรมแล้ว ไม่ประคักประเดิด ฯลฯ ที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะ หากว่าไม่มีคนแล้วเหลือเพียงเราสองคนรถตู้จึงกลายเป็นสถานที่เหมาะ เจาะพอควรอะไรทำนองนั้นอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญนั้นก็คือ พนักงานขับรถ หรือที่เครื่องไล่หนูไฟฟ้า เราเรียกว่าโซเฟอร์รถตู้นั้น ส่วนใหญ่มีความเป็นอิสระซนสูง (ฟังดูดีเนอะ)อิสระซนที่ว่าก็คือ ส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นลูกน้องใน สังกัดใคร คนขับรถส่วนมากก็จะเป็นเจ้าของรถนั่นเอง การ ขับรถในเส้นทางใดๆ ไล่หนูราคาถูกก็เป็นแค่มีเงินสามารถจ่ายค่าวินก็ สามารถมาขับได้โดยที่เจ้าของวินไม่จำเป็นต้องไปสืบประว้ดิ หาที่มาที่ไปหรือหาคนมารับรองไม่ต้องมีคนคํ้าประกันว่างน ดังนั้นคนเหล่านี้คิดจะทำอะไรก็ทำได้ด้วยอิสระเสรีของตัวเอง ขอแค่ ขับรถเป็นขับรถได้และวิ่งอยู่ในเส้นทาง มีมารยาท บ้างก็คือไม่วิ่งรถสะเปะสะปะ ข้ามเส้นสัมปทานกันและวิ่งรถ สมุนไพรไล่หนูตาม เวลากำหนดหรือคิวของตัวเอง ก็กลายเป็นคนขับรถตู้ที่ดีแล้ว แต่มารยาทจะดีหรือเลวอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เชื่อไหมคะ จากการสอบถามประเภททำโพลส่วนตั๊ว ส่วนตัวของดิฉันกับบรรดา

 

วงจรไล่หนู

1 year ago

การตั้งสัญญาณเพื่อไม่ให้หนูปรับตัวได้

ว่าที่จริงแล้วมันก็ไอ้คอนเซ็ปต์ ริเอ็นจิเนียรื่งนั่นแหละ งานไม่ต้องผ่านหลายโต๊ะ หลายขั้นตอน คนเดียวโต๊ะเดียวจบ ระบบข้างในจะรัดกุม จะเยิ่นเย้อ ระหว่างกำจัดหนูธรรมชาติผู้คนที่ทำงานแต่ละหน้าที่ ที่รูปร่างลักษณะหัวไม่เหมือนกันยังไง บางคนหัวกลม มียืดหยุ่น พลิกแพลง แก้ปัญหาได้ กับบางคนหัวสี่เหลี่ยม เดินตามบรรทัดฐานอาชีพเปียบ ดู เป็นอย่างเดียวแต่ตัวเลขกับหลักฐาน เก็บเร็วแต่จ่ายช้า แก้ปัญหาอะไร ไม่เป็นก็ให้เป็นเรื่องของภายใน ที่ต้องไม่กระทบกับความรู้สึกของลูกค้า อยากให้เขาได้ไป คือความรวดเร็วกับความพอใจเป็นเลิศใครล่ะที่จะทำหน้าที่นี้ได้ กับคุณสมบัติที่เป็นเลิศในเรื่องมนุษย- ลมพันธ์ เป็นตัวเชื่อมระหว่างลูกค้ากับบริษัทแน่นอน ถ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้ ก็ต้องเป็นคนที่อดทนด้วย จิตใจ เข้มแข็ง ไม่วอกแวก ไม่มีศัตรู เช้ากับใครก็ได้ แถมมีประสบการณ์และรักงานแบบนี้ด้วยมองสมุนไพรไล่หนูไปรอบกาย เรียบเรียงรายซื่อ ดูไปดูมาไม่เห็นใครเลยสักคนที่ จะเหมาะสมและทำงานนี้ได้ นอกจากเลขาฯไล่หนูราคา ของตัวเองอะไรเนี่ย ทำงานเป็นนายกับเลขาฯ มากันได้แค่ปีกว่า ต้องแยกจาก กันอีก แล้ว เป็นคำรบสองแต่ตำแหน่งหน้าที่ใหม่นี้ ก็เป็นการโปรโมตและอัพเกรดขึ้นไป เทียบ เท่าระดับผู้จัดการแผนก โอกาสและหนทางมันรออยู่ตรงข้างหน้าเธอแล้ว จะว่าไปมันก็อาจจะรวดเร็วไปหน่อยในการผลักดัน เพราะนาย เก็บเธอไว้ค่อนข้างจะห่างตากรรมการ บทบาทก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่น

 

วงจรไล่หนู